Bedrijfs- en sociale verantwoordelijkheid

Pirtek erkent zijn maatschappelijke en bedrijfsverantwoordelijkheden tegenover zijn aandeelhouders, klanten, leveranciers, werknemers en andere belanghebbenden en verbindt zich ertoe zaken te doen op een manier die duurzame groei realiseert en tegelijk voldoet aan de wettelijke en morele verplichtingen. Wij streven ernaar onze bedrijfsdoelstellingen te bereiken op een zorgzame en verantwoordelijke manier, waarbij wij de economische, sociale en milieu-effecten van onze activiteiten erkennen.

Pirtek zet zich al lang in voor de hoogste normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en kwaliteit van de producten en diensten die wij leveren. Ons beleid op het vlak van milieu en andere domeinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen evolueert continu op basis van veranderende maatschappelijke omstandigheden en vereisten.

Bedrijfsprincipes en ethische code

Wij verbinden ons ertoe te garanderen dat onze activiteiten in alle opzichten worden uitgevoerd volgens de hoogste ethische en professionele normen, rekening houdend met de wetgeving en de gebruiken in de landen en regio’s waar wij actief zijn. Op het gebied van franchising is Pirtek een volwaardig lid van de Nederlandse Franchise Vereniging en als zodanig houdt het zich volledig aan hun ethische code.

Milieu

Wij trachten de impact van onze activiteiten op het milieu tot een minimum te beperken door vervuiling te voorkomen, afval tot een minimum te beperken en goede milieubeheerpraktijken toe te passen, met behulp van milieubeheersystemen, die indien van toepassing extern worden geaudit. Wij verbinden ons ertoe onze activiteiten en operaties uit te voeren in overeenstemming met de huidige wetgeving en de beste milieupraktijken, waarbij wij streven naar voortdurende verbetering en innovatie binnen alle activiteiten en activiteiten van de Groep.

Concreet zorgt Pirtek Benelux BV er actief voor dat bij alle Pirtek-franchiseactiviteiten gebruikte hydrauliekslangen en afvalolie als chemisch afval verwijderen. Alle servicewagens zijn voorzien van motoren die voldoen aan de strengste milieunormen.
Reinigingsmiddelen om gelekte olie te verwijderen zijn -waar mogelijk- biologisch afbreekbaar. Daarnaast levert Pirtek biologisch afbreekbare hydrauliekolie.

Gezondheid en veiligheid

Pirtek hecht bijzonder veel waarde aan een goede gezondheids- en veiligheidscultuur. Wij zetten ons in voor hoge gezondheids- en veiligheidsnormen en erkennen onze plicht en de voordelen van het leveren van veilige werkomstandigheden. Alle werknemers van Pirtek volgen ons basis trainingsprogramma waarin grote nadruk wordt gelegd op veilig werken. Indien de training goed is doorlopen, wordt de monteur FEDA-CETOP gecertificeerd. Ons franchisenetwerk moet de Pirtek ‘Health and Safety Manager’ op de hoogte brengen van alle ongevallen en bijna- ongevallen. Wij streven ernaar om het bewustzijn van de rapportage van bijna-ongevallen binnen het netwerk te verhogen teneinde van elkaar te leren en om onze veiligheidsinstructies te  toetsen en desgewenst uit te breiden. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de gezondheids- en veiligheidsprestaties door het actieve gebruik van het VCA* systeem als gezamenlijke verantwoordelijkheid van het gehele Pirtek netwerk.
Alle Pirtek monteurs hebben op hun tablet, die tot hun standaard werkuitrusting hoort, directe toegang tot alle relevante VCA-veiligheidsdocumenten en instructies om onder alle omstandigheden op veilige wijze de werklocatie te betreden en te werken volgens de geldende veiligheidsnormen.
Alle Pirtek-monteurs volgen naast de interne opleiding, een Basis VCA opleiding en aanvullende trainingen voor specifieke situaties zoals veilig werken met de hoogwerker.

Transport

Pirtek erkent dat motorvoertuigen verantwoordelijk zijn voor aanzienlijke emissies in de atmosfeer en dat we, door de afgelegde afstanden te beperken en/of op een brandstofefficiënte manier te rijden, het milieu en de gezondheid van ons personeel en het grote publiek ten goede kunnen komen. Pirtek engageert zich om met het franchisenetwerk samen te werken om het brandstofverbruik en de efficiëntie van hun mobiele technici doeltreffend te meten.

Pirtek Benelux is trots dat wij met het Europese netwerk van Pirtek-vestigingen al vele jaren beschikken over het meest energiezuinige servicewagen-park. Dankzij real-time navigatie-updates krijgen de chauffeurs steeds de meest efficiënte route naar de werklocaties.

Leveranciers

Wij beschouwen leveranciers als onze partners en werken met hen samen om onze ambities te verwezenlijken bij de levering van producten en diensten. Pirtek erkent de noodzaak om aan onze leveranciers duidelijk te maken dat wij verwachten dat zij op een sociaal verantwoorde manier werken en wij controleren onze leveranciers of zij geaccrediteerd zijn volgens de ISO 9001 normen of om een beleid kunnen voorleggen/aan te nemen dat zal voldoen aan de vereisten van de bovenvermelde managementsystemen.

Klanten

Wij erkennen dat ons bedrijf en onze bestaansmiddelen afhankelijk zijn van onze klanten. Elke werknemer is er verantwoordelijk voor dat het contact met de klant professioneel en gepast verloopt. Wij streven ernaar dat onze klanten het serviceniveau en de productkwaliteit krijgen die zij van Pirtek zijn gaan verwachten. Pirtek streeft ernaar de klantentevredenheid effectiever te meten en heeft daarvoor een web gebaseerd klantenfeedbackformulier ontwikkeld. Op incidentele basis worden -op verzoek-  klanten getraind over veilig werken met hydrauliek. De CRM-medewerk(st)ers van de individuele centers houden geregeld een telefonische klanttevredenheidsonderzoek.

Medewerk(st)ers

Wij bieden gelijke kansen aan alle bestaande en toekomstige werknemers in het besef dat onze reputatie afhankelijk is van de kwaliteit, de doeltreffendheid en de vaardigheden van onze werknemers. Wij zetten ons in voor de eerlijke en billijke behandeling van al onze werknemers en verbieden specifiek discriminatie op grond van ras, godsdienst, seksuele geaardheid, nationaliteit of etnische afkomst.

Gehandicapten krijgen kansen in overeenstemming met hun capaciteiten en bekwaamheden, op gelijke voet met de andere werknemers.

Pirtek verbindt zich ertoe om in al zijn activiteiten goede praktijken inzake tewerkstelling te volgen en zal alle franchisenemers actief aanmoedigen om deze toe te passen, onder meer op het vlak van aanwerving, opleiding, verloning, ontwikkeling en evaluatie om de tevredenheid van de werknemers te verbeteren en het personeelsverloop te verminderen.

Deze principes en beleidslijnen zijn een integraal onderdeel geweest van de manier waarop we in het verleden zaken hebben gedaan en zullen ook in de toekomst een steeds grotere rol spelen bij het beïnvloeden van onze praktijken.

Erkend wordt dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Pirtek een verbintenis in ontwikkeling is en dat er meer moet worden gedaan om onze impact op het milieu te minimaliseren en om van Pirtek een betere werkplek te maken voor al zijn werknemers. De directeur neemt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid en dit beleid wordt ondertekend om blijk te geven van zijn engagement.